Logo školy
Znak města

Minimální preventivní program

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591
      OKRES PELHŘIMOV

 

Minimální preventivní program

 

Zpracovatel: Mgr. Marcela Havlová, školní metodik prevence

Realizátor: ZŠ Hálkova, Humpolec

 

Úvod

Naše škola připravila a realizuje program primární prevence rizikových jevů na základě Metodického pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (MŠMT ČR č. j. 21291/2010-28) a snaží se zahrnout do něj co nejvíce spolupracujících subjektů. Dále se řídíme Metodickým pokynem k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (MŠMT ČR č. j. 21149/2016).

Program je zaměřen na všechny věkové kategorie žáků, zvláště na žáky ve věku 12-15 let, tedy na nejohroženější skupinu.

Strategie prevence rizikových jevů, mezi které řadíme konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, šikanování a ostatní formy násilí, záškoláctví, kriminalitu a delikvenci, rizikové sexuální chování, vandalismus, netolismus, gambling, projevy xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, komerční zneužívání dětí, zneužívání anabolik a dalších podpůrných látek, navazuje na předchozí období. Protože můžeme v současné době konstatovat, že drogová problematika se stala celospolečenským problémem a zneužívání drog a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají také dětí, které navštěvují základní školu, je naší snahou vytvářet v dětech negativní postoje k těmto jevům.

Základním principem je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti, ke správné životosprávě, k toleranci náboženského vyznání, barvy pleti, politického názoru, k empatickému vnímání, ke smyslu pro zodpovědnost. Žákům jsou vštěpována základní pravidla společenského chování. Nemalou měrou přispívá i dobrá atmosféra v rodině, v kolektivu. Celá oblast zdravého životního stylu je rozpracována v dokumentu MŠMT Standard základního vzdělávání č. j.: 20819/95-26.

V podmínkách současné informační revoluce patří mezi základní potřeby a dovednosti člověka zejména schopnost komunikace, schopnost týmové práce, dostatek sebedůvěry a dobrá odolnost vůči stresu. 

Cíl

 • zkvalitňování psychosociálního klimatu ve třídách i v celé škole
 • všestranný rozvoj osobnosti žáka
 • osvojování základních sociálních a hygienických návyků (komunikace s vrstevníky,    

             dospělými, správný žebříček hodnot, zdravý životní styl, hygiena, životospráva)

 • odolnost vůči rizikovým jevům a zátěži

 

 • včasné odhalování specifických poruch učení, sociálně patologických problémů ve třídních                   

             kolektivech

 • preventivní působení v oblasti experimentování s návykovými látkami
 • základy etické a právní výchovy, právní odpovědnost
 • ekologická výchova
 • spolupráce s rodiči
 • volnočasové aktivity

 

 Řízení a realizace

Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá školní metodik prevence, koordinuje práci ostatních učitelů, spolupracuje s externími organizacemi, podílí se na analýze současného stavu a řešení vzniklých problémů. Metodik prevence se účastní všech aktivit pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Pelhřimov. Dále spolupracuje s  krajským školským koordinátorem a dalšími odborníky, institucemi a organizacemi. Získané poznatky uplatňuje v rámci realizace programu na škole.

 

Školní metodik prevence

 • podílí se na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence
 • zajišťuje autoevaluaci procesu a výsledků Minimálních preventivních programů
 • spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit a dalšími podobně zaměřenými    

             institucemi

 • seznamuje žáky s možnostmi pomoci
 • spolupracuje při vytváření ozdravných projektů
 • získává informace (samostudiem literatury, účastí na přednáškách odborníků, sledováním

             sdělovacích prostředků, na pracovních poradách)

 • seznamuje ostatní pracovníky s možností kontaktu odborníků (zdravotnická zař., OPPP,

             oddělení péče o dítě, sociální kurátor, kontaktní centra).

 

 

 

 

Škola a školní prostředí

Škola vytváří žákům vhodné podmínky pro získávání vědomostí a dovedností v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Součástí je školní družina a školní jídelna v areálu školy. Má celou řadu velmi dobře vybavených specializovaných učeben, školní pozemek, skleník, dvě tělocvičny a sportovní areál se třemi hřišti a hřištěm pro výuku dopravní výchovy. Školní prostředí zpříjemňuje výzdoba celého objektu školními výtvarnými pracemi, které vznikají v  ateliéru při základní i zájmové činnosti. Pro realizaci programu prevence je zpřístupněna školní knihovna. Na dostupném místě jsou zveřejněny aktuální informace o současném stavu a vývoji sociálně patologických jevů. V hlavní budově školy je i studovna (infocentrum), otevřená hodinu před začátkem výuky a hodinu po ukončení základního bloku vyučovacích hodin. V době polední přestávky slouží i jako zázemí pro žáky 2. stupně.

Metody práce

V rámci výuky jsou využívány i jiné než tradiční metody práce:

 • vyučovací hodiny Výchovy ke zdraví v komunitním kruhu
 • diskuse o případech v médiích, časopisech (referáty, odborné časopisy)
 • aktivní sociální učení
 • autoregulační techniky
 • skupinové vyučování
 • relaxace
 • kresby, koláže

 

Metodické materiály

Druhy: brožury, videokazety, odborné materiály, učebnice, počítačové programy, testy ….

Učebnice: Raynerová C.:“Nenič své chytré tělo“- využívají učitelé 1.- 5. ročníku

Videokazety: „Proto pozor, proto bacha“

„Neubližuj mi“

„Oči hadů I., II., III.“, „ Když musíš, tak musíš 1-8“

„Řekni drogám ne“, „Doping“, „Hazardní hry a počítačové hry“

„Puberta I., II., III.“

„Stop kriminalitě I., II., III.“

„Drogová závislost“

„První pomoc“, „Jóga pro děti“
„Mentální anorexie“, „Bulimie“, “Obezita“
„Epilepsie“

 

 

CD Romy:    „Sám sebou“

                     „Testy schopnosti“

                    „ Mezi stěnami“

Aktivity školy

Vyplývají z organizace školy

 • využití prostor družiny v ranních a odpoledních hodinách, především pro žáky 1. stupně
 • využití prostor infocentra, kde mohou žáci trávit volný čas
 • sestavení skladby předmětů v rozvrhu dle obtížnosti
 • umožnění pohybových aktivit o přestávce
 • včasná diagnostika poruch vývoje dětí (sledují třídní učitelé)
 • spolupráce s rodiči a odbornými institucemi (pediatr, PPP, ÚP, OSPOD)
 • pravidelné návštěvy pracovnice PPP ve škole
 • zvýšená péče o žáky se zdravotními a sociálními riziky, osvobození z výuky v některých

             předmětech

 • nápravy specifických poruch /doučování, individuální vzdělávací plány/
 • dopravní výchova
 • aplikace GO programu pro žáky 
 • ve škole funguje prodej dotovaného mléka a ovoce
 • časté návštěvy kulturních představení (divadel, kina, hudebních i tanečních vystoupení)
 • prakticky zaměřené a názorné besedy

 

 Rodiče

Do výchovně vzdělávacího procesu na školách a ve školních zařízeních je třeba zapojit také rodiče.

 • jakékoliv problémy se žáky se řeší individuálně s rodiči
 • v říjnu 2005 na základě voleb vznikla Školská rada ZŠ Hálkova složená ze zástupců rodičů,

             učitelů a zřizovatele školy

 • školou je zabezpečena informovanost rodičů o postojích školy k preventivní strategii a o

             oblasti rizikových jevů

 • třikrát ročně oficiální třídní schůzky rodičů
 • rodiče mají možnost kdykoli se informovat o svých dětech
 • zavedení konzultačních hodin každou první středu v měsíci
 • rodiče žáků 9. ročníku spolupracují s výchovným poradcem při volbě povolání
 • po dohodě s rodiči je žákům umožněna návštěva škol u příležitosti dnů otevřených dveří a

             prezentační akce škol regionu pod názvem „Mozaika“, případně zástupci škol zavítají na naši

             školu

 • v souladu se školním řádem jsou vyžadovány omluvy žáků při předem známé absenci či

             nemoci trvající déle než 2 dny

 • je sledována absence problémových žáků a v případě nepřítomnosti jsou okamžitě

             kontaktováni rodiče

 

Spolupráce s partnery

 • Pedagogicko - psychologická poradna Pelhřimov - problémoví žáci s vývojovými

             poruchami čtení, psaní…, případně SVP Jihlava

 • aktivní spolupráce PaedDr. Martínka z PPP Pelhřimov
 • Informační a poradenské středisko Úřadu práce a PPP - akce k volbě povolání pro žáky

             8.ročníku

 • Centra pomoci - vyvěšení telefonních čísel (linky důvěry …), seznámení žáků se sítí

             kontaktních center

 • ZUŠ - pořádá pro ZŠ kulturní vystoupení, která vzbuzují zájem dětí o hudbu,

               tanec, zpěv

 • AŠSK - škola je zapojena do Asociace školních sportovních klubů
 • spolupráce s pediatry
 • spolupráce s policií - při prošetřování přestupků ve škole, spolupráce také  

             v oblasti prevence

 • spolupráce s médii (Humpolecký zpravodaj, deník Vysočiny, Radniční listy)
 • spolupráce s městskou knihovnou 
 • soutěž Mládí - hledáme talenty

 

Hodnocení aktivit a jejich efektivity

 • zpětná vazba od žáků a rodičů (formou pohovorů, textů, anket a dotazníků)
 • kontrolní činnost prováděná vedením školy

 

Agresivita a šikana ve škole

Škola se řídí Metodickým pokynem k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (MŠMT ČR č. j. 21149/2016). Evidenci provádí školní metodik prevence na základě podkladů vyučujících, kteří šikanu odhalili a s jednotlivými aktéry ji řešili nebo ji řeší s výchovným poradcem a vedením školy.

 

Aktivity ve škole

Další aktivity na naší škole probíhají zčásti v rámci nepovinných předmětů:

 • Náboženství
 • Sborový zpěv
 • Sportovní aktivity (fotbal, florbal, basketbal)
 • Výtvarné činnosti
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Ruský jazyk
 • Zájmová matematika
 • Šachy

Jiné zájmové činnosti jsou realizované školní družinou.

Aktivity formou kroužků probíhají v rámci Střediska volného času při ZŠ Hradská v Humpolci.

 

V průběhu celého školního roku probíhají na naší škole tyto aktivity:

 • adaptační kurzy pro 6. ročník, na 1. stupni pro 1. ročník a dále vždy, když se změní třídní učitel
 • příprava rodičů i budoucích prvňáčků v rámci společného odpoledne
 • přednáška spojená s besedou pro rodiče prvňáčků (PaedDr. J. Svobodová z PPP Pelhřimov)
 • návštěva Horáckého divadla v Jihlavě nebo Národního divadla v Praze
 • Noc s Andersenem - čtení a nocování ve škole pro 1. stupeň
 • sportovní utkání a turnaje
 • sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř
 • Lesy ČR dětem pro 4. třídy
 • Zdravé zuby pro 1. - 3. ročník
 • program Normální je nekouřit pro 1. - 3. ročník
 • Halloween pro žáky 7. ročníku
 • školní akademie nebo výstava výtvarných prací žáků
 • školní ples
 • spolupráce s charitativní organizací Vrakbar (Jihlava) pro 4. - 9. ročník v oblasti prevence

             rizikových jevů

 • pravidelný plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník
 • předplavecký výcvik pro 1. ročník
 • besedy ve spolupráci s městskou knihovnou a její návštěva
 • beseda s dentální hygienistkou
 • praktické ukázky zásahu IZS pro 9. ročník
 • návštěva na Úřadu práce v Pelhřimově pro 8. ročník
 •  každoroční „Vítání jara“
 • Den Země
 • návštěva vyučujících ze ZUŠ v 1. ročníku (hledání nových talentů)
 • návštěvy kulturních vystoupení žáků ZUŠ (taneční, pěvecké a hudební)
 • besedy s lékaři
 • pravidelné třídní výlety
 • Čertoviny – Mikuláš a čerti z 9. tříd pro 1. stupeň
 • zdobení vánočních stromků
 • účast na různých vědomostních soutěžích
 • dopravní výchova pro žáky 3. tříd, 4. tříd a pro žáky 2. stupně
 • První pomoc – Červený kříž, záchranná služba, požárníci – 8. třídy
 • slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd
 •  třídění odpadů
 • zimní lyžařské kurzy pro 5. a 7. ročník
 • Outdoor kurz pro žáky 8. a 9. ročníku
 • reedukace pro žáky s SPU
 • práce s nadanými žáky
 • v rámci hodin tělesné výchovy v zimním období probíhají aktivity venku - sáňkování,

               návštěvy zimního stadionu apod.

 • školní družina připravuje bohatý program pro děti i rodiče s dětmi
 • výstavy prací našich žáků ve škole
 • návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu

 

Závěr

Při realizaci preventivních programů je nutné respektovat měnící se stav a vývoj rizikových jevů. Mladí lidé jsou nejvíce ovlivňováni a formováni osobními prožitky. Tím, co vidí a zažívají v rodinách, na ulicích, v klubech, na diskotékách, tím, co si výběrově přebírají z médií. Proto mají v MPP nezastupitelné místo činnosti a akce zaměřené na aktivní sociální učení, které napomáhají dětem a mládeži efektivněji se orientovat v sociálních situacích a mezilidských vztazích. Na změny ve společnosti je třeba reagovat pružně. Z klíčových zásad, které se týkají zdraví, však nelze ustupovat nikdy.

 

 

Přidáno 22. 11. 2017, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539
Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 776 866 967
e-mail: helena.kahounova@zshumpolec.cz

Výchovný poradce
Bc. Jana Dománková
mobil: + 420 723 301 645
e-mail: domankova.jana@zshumpolec.cz

Školní psycholog
Mgr. Eva Vavřínová
mobil: + 420 777 112 343
e-mail: vavrinova.eva@zshumpolec.cz

Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: cervena.ingrid@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Renata Maděrová
Telefon: +420 565 533 230, 775584542