Logo školy
Znak města

Pro budoucí prvňáčky

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky najdete zde.

Žádost o přijetí do přípravné třídy najdete zde.

 


 

Školní vzdělávací program

V současné době vyučujeme v 1. – 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Škola všestranného rozvoje.“

 


 

Základní principy vzdělávání

Základní principy, které se snažíme realizovat v rámci školního vzdělávacího programu, jsou následující:

 • Všestranný rozvoj – je jednou z našich hlavních priorit, proto nabízíme našim žákům dostatek různorodých aktivit vedoucích k rozvoji jejich schopností, talentu a nadání.
 • Výuka cizích jazyků – je další stěžejní oblastí našeho programu, proto je realizována již od 1. ročníku prostřednictvím výuky anglického jazyka pro všechny žáky. Ve vyšších ročnících v případě zájmu pak nabídkou dalších cizích jazyků – němčina a ruština. Od 7. ročníku mají žáci možnost zvolit si v rámci povinně volitelných předmětů výuku dalšího cizího jazyka v časové dotaci dvě hodiny týdně, nebo si mohou pro zdokonalení k dosavadnímu cizímu jazyku vybrat konverzaci v cizím jazyce, rovněž dvě hodiny týdně.
 • Výuka PC – je podle našeho mínění jednou z klíčových oblastí vzdělávání, proto ji věnujeme velkou pozornost a neustále zlepšujeme podmínky pro práci dětí i učitelů. K dispozici máme tři učebny, z toho jednu na 1. stupni. Učebna je využívána všemi žáky ve všech ročnících. Vlastní výuka PC je zahajována v 5. ročníku. Absolventi naší školy ovládají základy Wordu a Excelu, práci s internetem a elektronickou poštou. Žáci, kteří se zajímají o tuto problematiku více, zvládnou základy PowerPointu, psaní všemi deseti i tvorbu webových stránek včetně práce s digitální fotografií.

 • Výuka tělesné výchovy – je dotována v každém ročníku dvěma hodinami týdně. K realizaci tělovýchovných aktivit využíváme kromě dvou vlastních tělocvičen a sportovního areálu se třemi hřišti také halu, sokolovnu a atletické hřiště TJ Jiskra Humpolec. Silnou stránkou školy je zapojování šikovných žáků do celé řady sportovních aktivit včetně okresních a vyšších soutěží, kde dosahuje škola každoročně vynikajících výsledků (kopaná, šachy, Pohár rozhlasu, atletické olympiády, ...). Do této oblasti patří i další nabízené sportovní aktivity – výuka plavání v havlíčkobrodském bazénu od 1. do 3. ročníku, lyžařské kurzy pro žáky 5. a 7. ročníku v Pasekách nad Jizerou. (Naše škola má k dispozici vlastní půjčovnu lyží i bot, ochranných helem včetně odborného seřízení.) Pro starší žáky kurzy zaměřené na vodácký sport, cyklistiku a turistiku.

 • Výuka ostatních předmětů není opomíjena. Má-li mít dítě dobré předpoklady pro další studium, musí být připraveno všestranně. Žádný z předmětů není hodinově posilován na úkor druhého. Pokud má dítě předpoklady a zájem, pak má dostatek možností profilovat se prostřednictvím volitelných a nepovinných předmětů. K dispozici máme řadu odborných učeben s velmi dobrým vybavením – např. učebnu chemie, dějepisu, zeměpisu, fyziky, vaření, přírodopisu, hudební výchovy, pracovního vyučování, výtvarný atelier, keramickou dílnu, ...

 • Výuka nepovinných předmětů – nabízíme konverzaci v anglickém jazyce, náboženství, psaní na PC, pěvecký sbor, sportovní aktivity, sportovní hry, šachy, vybíjenou, přírodovědný seminář, zájmovou matematiku, florbal

 • Nabídka volitelných předmětů - Od 8. ročníku je zavedena diferenciace formou volitelných předmětů. Ta umožňuje větší respektování individuálních studijních předpokladů žáků, vyšší motivaci při studiu zvolených předmětů a vede žáky k osobní odpovědnosti za výběr předmětů v závislosti na přijímacím řízení na střední školy. Žáci 8.a 9. ročníku si volí 2 hodiny týdně ( v letošní nabídce je konverzace v anglickém jazyce, pracovní činnosti, základy administrativy, vaření, seminář z českého jazyka a matematiky ).

 • Nabídka zájmových útvarů - Po skončení povinné výuky se mohou žáci přihlásit do celé řady kroužků, které pracují pod Střediskem volného času (SVČ). V tomto školním roce přímo v naší škole pracují následující kroužky: včelařský, výuka angličtiny, hra na kytaru a klavír, florbal, basketbal, atletická přípravka, mažoretky, sportovní hry, vaření, teakwondo, vaření, keramický a výtvarný kroužek.

 • Hodnocení žáků - pro hodnocení prospěchu žáků využíváme v celé škole standardní pětistupňové škály. V případě zájmu rodičů užíváme i slovní hodnocení.

 


 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se specifickými vzdělávacími, výchovnými či zdravotními problémy zařazujeme, tak jak je v současné době celosvětovým trendem, do běžných tříd. Nápravy těchto poruch jsou i nadále prováděny dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny formou individuální péče v rámci běžných hodin i v době mimo vyučování za velké podpory odborně vzdělaných asistentů.

Z důvodu narůstající špatné výslovnosti malých školáků, provádíme odbornou diagnostiku i nápravu vadné výslovnosti, zejména v nižších ročnících.

 


 

Péče o nadané žáky

Škola již několik let ve spolupráci s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou realizuje systematickou péči o nadané žáky. Jsme rovněž školou spolupracující s organizací pro osoby s vysokým IQ – Mensa ČR a s Centrem nadání dětí ČR, provádíme testování inteligence nejen pro žáky naší školy, ale i pro zájemce z řad veřejnosti všech věkových skupin. S velkým zájmem se setkalo založení Klubu her, v němž při pravidelných setkáních procvičujeme logiku, soustředění, paměť, kombinatoriku, postřeh atd. za pomoci poměrně velké zásoby her a hlavolamů, které jsme získali i díky našim sponzorům. Stejně jako u žáků s problémy se i u žáků nadaných jeví zatím nejlepší forma integrace v běžné třídě, kdy se nadaný žák vzdělává dle výukového plánu. Po většinu výuky je ve třídě se svými vrstevníky a ve vybraných hodinách se účastní např. výuky na 2. stupni, či pracuje se stejně nadanými vrstevníky mimo třídu na náročnějších a složitějších úkolech.

 


 

Organizace výuky

Škola je pro všechny žáky otevřena od 7:45 hodin. Žáci 1. stupně mohou navštěvovat školní družinu. Pro starší žáky je denně v ranních, poledních i odpoledních hodinách v provozu „Infocentrum“. Vyučování začíná zpravidla v 8:05 hodin. O velkých přestávkách se mohou žáci pohybovat po chodbách za dozoru vyučujících. Za příznivého počasí mají žáci možnost trávit tento čas ve venkovním areálu školy. Po vyučování odcházejí žáci 1., 2. a 3.ročníku do školní družiny se svými vychovatelkami a od 4. ročníku odcházejí individuálně.

 


 

Přípravný ročník

Organizace vzdělávání je stanovena vyhláškou č. 48/2005 Sb.

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

Děti jsou přijímány na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených pro první ročník ZŠ. Vyučovací hodiny jsou rozděleny na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí.

Přípravný ročník je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Vzdělávání v přípravné třídě usiluje o snazší zařazení dítěte do prvního ročníku ZŠ a o dobrý start v první třídě. Snaží se vést děti k samostatnosti, k prodlužování záměrné pozornosti, posilovat jejich sebevědomí a sebeovládání, rozvíjet fyzické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti dítěte, k získávání schopnosti projevovat se jako samostatná bytost, k osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, k vytváření kladných sociálních postojů, o vytvoření příjemné atmosféry ve třídě, o vytvoření přátelských vztahů jako je kamarádství, ohleduplnost, spolupráce a sounáležitost s kolektivem.

Probíhá zde velmi úzká spolupráce s rodiči dětí, navazuje se na práci jiných specialistů – psychologů, logopedů.

Děti mají možnost navštěvovat ranní i odpolední družinu. Stravování je zajištěno ve školní jídelně.

 

Žádost o přijetí do přípravného ročníku najdete zde.

 


 

Úspěchy našich žáků

Výrazným úspěchem byla účast mladších i starších žáků na republikovém Přeboru škol v šachu a v logické olympiádě. Z 1. stupně se do republikového kola probojovali žáci v zeměpisné soutěži Eurorébus.

Naši žáci obsazují pravidelně přední místa v krajských i okresních kolech v matematických, biologických, dějepisných olympiád, v recitačních, šachových či sportovních soutěžích.

Každoročně úspěšně skládají přijímací zkoušky do primy gymnázia i na střední školy.

 


 

Naše nejvýznamnější aktivity

 • Práce s talenty a nadanými žáky

 • Péče o žáky s tělesným postižením, výukovými a výchovnými problémy

 • Projektové dny

 • Stipendium pro žáky s  dlouhodobě vynikajícím prospěchem

 • Vyhlášení nejlepších sportovců školy

 • Pěvecký sbor

 • Sportovní aktivity pro žáky

 • Umístění v celostátních soutěžích

 • Adaptační a seznamovací kurzy

 • Ples školy

 • Testování žáků – IQ

 • Den otevřených dveří

 • Vzájemné návštěvy s mateřskými školami

 • Přednášky a konzultace psychologa pro rodiče

 • Školní akademie

 • Lyžařské kurzy pro 5. a 7. třídy

 • Vodácké, turistické a cyklistické kurzy

 • Zdobení vánočních stromků

 • Noc s Andersenem

 • Spolupráce s knihovnou, mateřskými školami a Rodinným centrem Cipísek

 • Akce školní družiny

 


 

Metody výuky čtení

 

Na naší škole již mnoho let vyučujeme čtení analyticko-syntetickou a genetickou metodou.

 

Analyticko-syntetická metoda čtení je založena na skládání slabik = slabikování.

 

Genetickou metodu lze označit jako metodu hláskovu, kdy se celé slovo nejprve odhláskuje a poté se přečte globálně.

Z důvodů dobrých čtenářských výsledků a kladných ohlasů budeme pro školní rok 2015/2016 nabízet obě metody čtení. Zájemcům rádi podrobně obě metody blíže objasníme a ukážeme jim učební pomůcky spojené s výukou čtení. Přesto pár slov o metodě genetické.

Žijeme v době informační exploze, kdy se s novými poznatky v největší míře setkáváme prostřednictvím tištěného textu. Téměř každé šestileté dítě, které přichází do školy, se setkalo s písmeny na počítačové klávesnici, umí se podepsat hůlkovým písmem, jenž ho zaujme svou jednoduchostí. Právě této skutečnosti využívá genetická metoda čtení.

Žáci čtou od samého počátku s plným porozuměním. To jim přináší radost a větší chuť do práce. Nejprve čtou velká tiskací písmena. Co čtou, to umí i napsat. Zároveň si cvičí fonematické sluchové vnímání. Pomocí her rozkládají a skládají slova na hlásky a naopak. Přechod na čtení malých tiskacích písmen je (i dle našich zkušeností) velmi snadný a přirozený. Nastává přibližně v polovině listopadu. K psaní se však dále používají písmena velké tiskací abecedy. Již v prosinci mohou žáci číst jakýkoli text. Až do této doby se cvičí jemná motorika ruky a prstů pomocí kresebných cviků. Teprve pak začnou žáci s osvojováním psacích tvarů písma.

Lze tedy říci, že pomocí genetické metody odpadá čekání na první přečtené slovo a že čtení po hláskách je přirozenější. Žádná z metod čtení však není správná. Vždy je potřeba přihlédnout k individuálním zvláštnostem a osobnímu tempu každého žáka a k tomu, že jde o jinou cestu ke stejnému cíli - naučit rozumět čtenému textu tak, aby žáci četli rádi a s potěšením.

 


 

Comenia script (jednoduché, moderní a současné písmo)

Na naší škole vyučujeme tento typ písma již několik let.

Comenia script je psací typ písma podobný tiskacímu. Jednotlivá písmena se při psaní nespojují, ale pouze přiřazují. Dalším důležitým znakem je psaní diakritických znamének. Háčky a čárky se píší hned po napsání písmene (nevrací se k nim). 

 Ministerstvo školství ověřilo tento typ písma na čtyřiceti školách v republice. Již průběžné zprávy z ověřování byly velmi příznivé. Písmo se zavádí jako alternativa k běžně užívané podobě písma.

Bližší informace najdete na www.comeniascript.czwww.msmt.cz nebo u zápisu do prvního ročníku.

 

 


 

Matematika podle profesora Hejného

Aby matematika nestrašila, ale stala se dobrodružstvím, vytvořil tým profesora Milana Hejného originální koncept výuky, kde žáci nepřebírají hotové poznatky, ale sami si je vlastní aktivitou konstruují, učí se být tvořiví, uvažovat kriticky a v souvislostech, přemýšlet nad problémy a řešit je.

Bližší informace naleznete zde nebo u zápisu do prvního ročníku.

 


 

Co umí každý správný prvňáček

(desatero prvňáčka)

 • Zná své jméno a příjmení, také ví, jak se jmenují rodiče a sourozenci.

 • Umí uklidit věci na své místo a udržuje pořádek na pracovním místě.

 • Rychle se převléká, přezouvá a umí si zavázat tkaničky.

 • Pozná dobře základní barvy (červená, zelená, modrá, žlutá hnědá a černá).

 • Správně drží tužku, umí kreslit pastelkami, zkouší malovat štětcem a barvami.

 • Správně drží nůžky a dokáže vystřihnout obrázek.

 • Umí si prostřít a jíst příborem.

 • Poslouchá v klidu a se zájmem vyprávění dospělých.

 • Pozorně sleduje pohádky a umí o nich vyprávět, zná slova několika písniček.

 • Dokáže si vyndat a zpět uložit věci ze školní aktovky.

 


 

Co čeká rodiče

 • Každodenní kontrola školní aktovky, domácích úkolů, penálu, ořezaných pastelek a tužek.

 • Návštěva třídních schůzek.

 • Nákup pomůcek.


Přidáno 17. 9. 2014, autor: KV Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230