Logo školy
Znak města

Pro budoucí prvňáčky

Informační schůzka pro rodiče a budoucí prvňáčky

Schůzka proběhne ve středu 31. května v 15:00 ve třídách prvního ročníku (budova školní jídelny). Pro rodiče pak bude následovat od 15:30 beseda s ředitelkou PPP Pelhřimov PaedDr. Janou Svobodovou na téma "Máme doma prvňáčka". Děti se setkají se svou budoucí paní učitelkou.

 

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017-2018 – přijaté děti - kódy

 

HA17A01

HA17B01

HA17C01

HA17D01

HA17E01

HA17A02

HA17B02

HA17C02

HA17D02

HA17E02

HA17A03

HA17B03

HA17C03

HA17D03

HA17E03

HA17A04

HA17B04

HA17C04

HA17D04

HA17E04

HA17A05

HA17B05

HA17C05

HA17D05

HA17E05

HA17A06

HA17B06

HA17C06

HA17D06

HA17E0

HA17A07

HA17B07

HA17C07

HA17D07

HA17E07

HA17A08

HA17B08

HA17C08

HA17D08

HA17E08

HA17A09

HA17B09

HA17C09

HA17D09

HA17E09

HA17A10

HA17B11

HA17C10

 

 

HA17A11

HA17B12

 

 

 

HA17A12

HA17B13

 

 

 

HA17A13

HA17B14

 

 

 

HA17A14

 

 

 

 

HA17F01

HA17G01

HA17H01

HA17J01

HA17F02

HA17G02

HA17H02

HA17J02

HA17F03

HA17G03

HA17H03

HA17J03

HA17F04

HA17G04

HA17H04

HA17J04

HA17F05

HA17G05

HA17H05

HA17J05

HA17F06

HA17G06

HA17H06

HA17J06

HA17F07

HA17G07

HA17H07

 

HA17F08

HA17G08

HA17H08

 

HA17F09

HA17A09

HA17H09

 

HA17F10

 

HA17H10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program

V současné době vyučujeme v 1. – 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Škola všestranného rozvoje.“

 

Základní principy vzdělávání

Základní principy, které se snažíme realizovat v rámci školního vzdělávacího programu, jsou následující:

 • Všestranný rozvoj – je jednou z našich hlavních priorit, proto nabízíme našim žákům dostatek různorodých aktivit vedoucích k rozvoji jejich schopností, talentu a nadání.
 • Výuka cizích jazyků – je další stěžejní oblastí našeho programu, proto je realizována již od 1. ročníku prostřednictvím výuky anglického jazyka pro všechny žáky. Ve vyšších ročnících v případě zájmu pak nabídkou dalších cizích jazyků – němčina a ruština. Od 7. ročníku mají žáci možnost zvolit si v rámci povinně volitelných předmětů výuku dalšího cizího jazyka v časové dotaci dvě hodiny týdně, nebo si mohou pro zdokonalení k dosavadnímu cizímu jazyku vybrat konverzaci v cizím jazyce, rovněž dvě hodiny týdně.
 • Výuka PC – je podle našeho mínění jednou z klíčových oblastí vzdělávání, proto ji věnujeme velkou pozornost a neustále zlepšujeme podmínky pro práci dětí i učitelů. K dispozici máme tři učebny, z toho jednu na 1. stupni. Učebna je využívána všemi žáky ve všech ročnících. Vlastní výuka PC je zahajována v 5. ročníku. Absolventi naší školy ovládají základy Wordu a Excelu, práci s internetem a elektronickou poštou. Žáci, kteří se zajímají o tuto problematiku více, zvládnou základy PowerPointu, psaní všemi deseti i tvorbu webových stránek včetně práce s digitální fotografií.

 • Výuka tělesné výchovy – je dotována v každém ročníku dvěma hodinami týdně. K realizaci tělovýchovných aktivit využíváme kromě dvou vlastních tělocvičen a sportovního areálu se třemi hřišti také halu, sokolovnu a atletické hřiště TJ Jiskra Humpolec. Silnou stránkou školy je zapojování šikovných žáků do celé řady sportovních aktivit včetně okresních a vyšších soutěží, kde dosahuje škola každoročně vynikajících výsledků (kopaná, šachy, Pohár rozhlasu, atletické olympiády, ...). Do této oblasti patří i další nabízené sportovní aktivity – výuka plavání v havlíčkobrodském bazénu od 1. do 3. ročníku, lyžařské kurzy pro žáky 5. a 7. ročníku v Pasekách nad Jizerou.

Naše škola má k dispozici vlastní půjčovnu lyží i bot, ochranných helem včetně odborného seřízení. Pro starší žáky kurzy zaměřené na vodácký sport, cyklistiku a turistiku.

 • Výuka ostatních předmětů není opomíjena. Má-li mít dítě dobré předpoklady pro další studium, musí být připraveno všestranně. Žádný z předmětů není hodinově posilován na úkor druhého. Pokud má dítě předpoklady a zájem, pak má dostatek možností profilovat se prostřednictvím volitelných a nepovinných předmětů. K dispozici máme řadu odborných učeben s velmi dobrým vybavením – např. učebnu chemie, dějepisu, zeměpisu, fyziky, vaření, přírodopisu, hudební výchovy, pracovního vyučování, výtvarný atelier, keramickou dílnu, ...

 • Výuka nepovinných předmětů – nabízíme konverzaci v anglickém jazyce, náboženství, psaní na PC, pěvecký sbor, sportovní aktivity, sportovní hry, šachy, vybíjenou, přírodovědný seminář, zájmovou matematiku, florbal

 • Nabídka volitelných předmětů - Od 8. ročníku je zavedena diferenciace formou volitelných předmětů. Ta umožňuje větší respektování individuálních studijních předpokladů žáků, vyšší motivaci při studiu zvolených předmětů a vede žáky k osobní odpovědnosti za výběr předmětů v závislosti na přijímacím řízení na střední školy. Žáci 8.a 9. ročníku si volí 2 hodiny týdně ( v letošní nabídce je konverzace v anglickém jazyce, pracovní činnosti, základy administrativy, vaření, seminář z českého jazyka a matematiky ).

 • Nabídka zájmových útvarů - Po skončení povinné výuky se mohou žáci přihlásit do celé řady kroužků, které pracují pod Střediskem volného času (SVČ). V tomto školním roce přímo v naší škole pracují následující kroužky: včelařský, výuka angličtiny, hra na kytaru a klavír, florbal, basketbal, atletická přípravka, mažoretky, sportovní hry, vaření, teakwondo, vaření, keramický a výtvarný kroužek.

 • Hodnocení žáků - pro hodnocení prospěchu žáků využíváme v celé škole standardní pětistupňové škály. V případě zájmu rodičů užíváme i slovní hodnocení.

   

  Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

  Děti se specifickými vzdělávacími, výchovnými či zdravotními problémy zařazujeme, tak jak je v současné době celosvětovým trendem, do běžných tříd. Nápravy těchto poruch jsou i nadále prováděny dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny formou individuální péče v rámci běžných hodin i v době mimo vyučování za velké podpory odborně vzdělaných asistentů.

  Z důvodu narůstající špatné výslovnosti malých školáků, provádíme odbornou diagnostiku i nápravu vadné výslovnosti, zejména v nižších ročnících.

   

  Péče o nadané žáky

  Škola již několik let ve spolupráci s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou realizuje systematickou péči o nadané žáky. Jsme rovněž školou spolupracující s organizací pro osoby s vysokým IQ – Mensa ČR a s Centrem nadání dětí ČR, provádíme testování inteligence nejen pro žáky naší školy, ale i pro zájemce z řad veřejnosti všech věkových skupin. S velkým zájmem se setkalo založení Klubu her, v němž při pravidelných setkáních procvičujeme logiku, soustředění, paměť, kombinatoriku, postřeh atd. za pomoci poměrně velké zásoby her a hlavolamů, které jsme získali i díky našim sponzorům. Stejně jako u žáků s problémy se i u žáků nadaných jeví zatím nejlepší forma integrace v běžné třídě, kdy se nadaný žák vzdělává dle výukového plánu. Po většinu výuky je ve třídě se svými vrstevníky a ve vybraných hodinách se účastní např. výuky na 2. stupni, či pracuje se stejně nadanými vrstevníky mimo třídu na náročnějších a složitějších úkolech.

   

  Organizace výuky

  Škola je pro všechny žáky otevřena od 7:45 hodin. Žáci 1. stupně mohou navštěvovat školní družinu. Pro starší žáky je denně v ranních, poledních i odpoledních hodinách v provozu „Infocentrum“. Vyučování začíná zpravidla v 8:05 hodin. O velkých přestávkách se mohou žáci pohybovat po chodbách za dozoru vyučujících. Za příznivého počasí mají žáci možnost trávit tento čas ve venkovním areálu školy. Po vyučování odcházejí žáci 1., 2. a 3.ročníku do školní družiny se svými vychovatelkami a od 4. ročníku odcházejí individuálně.

   

  Školní družina

  Provoz školní družiny začíná v 6:00 hodin a končí v 16:30 hodin. Rodiče platí za docházku svého dítěte měsíční poplatek 100,- Kč (splatnost dvakrát ročně 500,- Kč).

  Školní družina nabízí dětem kromě pestrého programu i činnost v zájmových kroužcích. Jde o kroužek turistický, vlastivědně kulturní, keramický, výtvarné činnosti, kreativní dílny a logopedické procvičování.

  Školní družina pořádá také mnoho zajímavých akcí pro rodiče s dětmi, a to i o víkendech.

  Podle požadavků rodičů a zájmu dětí nabízí školní družina činnost i o vedlejších prázdninách a ve volných dnech ředitele školy.

  Zápis do školní družiny proběhne 1.září 2016 nebo elektronicky v průběhu letních prázdnin(www.druzina@post.cz,zs-huha-cervena.ingrid@seznam.cz).

   

  Úspěchy našich žáků

  Výrazným úspěchem byla účast mladších i starších žáků na republikovém Přeboru škol v šachu a v logické olympiádě. Z 1. stupně se do republikového kola probojovali žáci v zeměpisné soutěži Eurorébus.

  Naši žáci obsazují pravidelně přední místa v krajských i okresních kolech v matematických, biologických, dějepisných olympiád, v recitačních, šachových či sportovních soutěžích.

  Každoročně úspěšně skládají přijímací zkoušky do primy gymnázia i na střední školy.

 

Naše nejvýznamnější aktivity

 • Práce s talenty a nadanými žáky

 • Péče o žáky s tělesným postižením, výukovými a výchovnými problémy

 • Projektové dny

 • Stipendium pro žáky s  dlouhodobě vynikajícím prospěchem

 • Vyhlášení nejlepších sportovců školy

 • Pěvecký sbor

 • Sportovní aktivity pro žáky

 • Umístění v celostátních soutěžích

 • Adaptační a seznamovací kurzy

 • Ples školy

 • Testování žáků – IQ

 • Den otevřených dveří

 • Vzájemné návštěvy s mateřskými školami

 • Přednášky a konzultace psychologa pro rodiče

 • Školní akademie

 • Lyžařské kurzy pro 5. a 7. třídy

 • Vodácké, turistické a cyklistické kurzy

 • Zdobení vánočních stromků

 • Noc s Andersenem

 • Spolupráce s knihovnou, mateřskými školami a Rodinným centrem Cipísek

 • Akce školní družiny

   


  Metody výuky čtení

 

Na naší škole již mnoho let vyučujeme čtení analyticko-syntetickou a genetickou metodou.

 

Analyticko-syntetická metoda čtení je založena na skládání slabik = slabikování.

Genetickou metodu lze označit jako metodu hláskovu, kdy se celé slovo nejprve odhláskuje a poté se přečte globálně.

Z důvodů dobrých čtenářských výsledků a kladných ohlasů budeme pro školní rok 2015/2016 nabízet obě metody čtení. Zájemcům rádi podrobně obě metody blíže objasníme a ukážeme jim učební pomůcky spojené s výukou čtení. Přesto pár slov o metodě genetické.

Žijeme v době informační exploze, kdy se s novými poznatky v největší míře setkáváme prostřednictvím tištěného textu. Téměř každé šestileté dítě, které přichází do školy, se setkalo s písmeny na počítačové klávesnici, umí se podepsat hůlkovým písmem, jenž ho zaujme svou jednoduchostí. Právě této skutečnosti využívá genetická metoda čtení.

Žáci čtou od samého počátku s plným porozuměním. To jim přináší radost a větší chuť do práce. Nejprve čtou velká tiskací písmena. Co čtou, to umí i napsat. Zároveň si cvičí fonematické sluchové vnímání. Pomocí her rozkládají a skládají slova na hlásky a naopak. Přechod na čtení malých tiskacích písmen je (i dle našich zkušeností) velmi snadný a přirozený. Nastává přibližně v polovině listopadu. K psaní se však dále používají písmena velké tiskací abecedy. Již v prosinci mohou žáci číst jakýkoli text. Až do této doby se cvičí jemná motorika ruky a prstů pomocí kresebných cviků. Teprve pak začnou žáci s osvojováním psacích tvarů písma.

Lze tedy říci, že pomocí genetické metody odpadá čekání na první přečtené slovo a že čtení po hláskách je přirozenější. Žádná z metod čtení však není správná. Vždy je potřeba přihlédnout k individuálním zvláštnostem a osobnímu tempu každého žáka a k tomu, že jde o jinou cestu ke stejnému cíli - naučit rozumět čtenému textu tak, aby žáci četli rádi a s potěšením.

 


 

Comenia script

(jednoduché, moderní a současné písmo)

Comenia script je psací typ písma podobný tiskacímu. Jednotlivá písmena se při psaní nespojují, ale pouze přiřazují. Dalším důležitým znakem je psaní diakritických znamének. Háčky a čárky se píší hned po napsání písmene (nevrací se k nim). 

 Ministerstvo školství ověřilo tento typ písma na čtyřiceti školách v republice. Již průběžné zprávy z ověřování byly velmi příznivé. Písmo se zavádí jako alternativa k běžně užívané podobě písma.

Bližší informace najdete na www.comeniascript.czwww.msmt.cz nebo u zápisu do prvního ročníku.

Na naší škole vyučujeme tento typ písma již několik let. Nabídku chystáme i pro školní rok 2015/2016.

 


 

Matematika podle profesora Hejného

Aby matematika nestrašila, ale stala se dobrodružstvím, vytvořil tým profesora Milana Hejného originální koncept výuky, kde žáci nepřebírají hotové poznatky, ale sami si je vlastní aktivitou konstruují, učí se být tvořiví, uvažovat kriticky a v souvislostech, přemýšlet nad problémy a řešit je.

Zajímavé informace naleznete na www.ucitelske-listy.czwww.fraus.cz nebo u zápisu do prvního ročníku.

 


 

Co umí každý správný prvňáček

(desatero prvňáčka)

 • Zná své jméno a příjmení, také ví, jak se jmenují rodiče a sourozenci.

 • Umí uklidit věci na své místo a udržuje pořádek na pracovním místě.

 • Rychle se převléká, přezouvá a umí si zavázat tkaničky.

 • Pozná dobře základní barvy (červená, zelená, modrá, žlutá hnědá a černá).

 • Správně drží tužku, umí kreslit pastelkami, zkouší malovat štětcem a barvami.

 • Správně drží nůžky a dokáže vystřihnout obrázek.

 • Umí si prostřít a jíst příborem.

 • Poslouchá v klidu a se zájmem vyprávění dospělých.

 • Pozorně sleduje pohádky a umí o nich vyprávět, zná slova několika písniček.

 • Dokáže si vyndat a zpět uložit věci ze školní aktovky.

 


 

Co čeká rodiče

 • Každodenní kontrola školní aktovky, domácích úkolů, penálu, ořezaných pastelek a tužek.

 • Návštěva třídních schůzek.

 • Nákup pomůcek.


 


Přidáno 17. 9. 2014, autor: KV Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Alena Kukrechtová
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz


 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230