Logo školy
Znak města

Řád školní družiny

Řád školní družiny 

 

Školní družina (dále jen ŠD) se nachází ve 2. patře budovy školní jídelny a ve třídách na  1. a  2. stupni.  Pro svoji činnost může využívat veškeré učebny školy včetně vybavení učeben. 

Provozní doba ŠD: Po – Pá  5.45– 8.00, 11.45 – 17.00hodin. Při vyzvedávání dětí ze ŠD použijí rodiče  telefon u vchodových dveří a po vpuštění si osobně dítě vyzvednou. Poslední den školního vyučování končí školní družina  ve 14. 00 hodin. 

 

1. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí písemnou formou do zápisního lístku  rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka v ŠD a odchylky od docházky sdělí rodiče vždy písemně se svým podpisem,  datem, hodinou odchodu a informací, zda žák odchází sám nebo v doprovodu. Telefonická nebo ústní  dohoda není možná! 

2. Od zákonných zástupců je vybírán příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve výši 100,-- Kč za měsíc na celý den  50,-Kč za měsíc pouze ráno, splatných vždy jednou ročně nejpozději do 20. září Poplatek 1000Kč/500Kč pošlete na číslo účtu 939261/0100, variabilní symbol je rodné číslo dítěte, do poznámky připište  třídu, jméno a příjmení žákaa ŠD.

3. Přednostně jsou do ŠD přijímáni žáci 1. - 3. ročníku a žáci 4. a 5. ročníku pouze do naplnění kapacity 300 žáků dle stanovených kritérií.

4. Na období podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin je rodičům nabízena možnost pobytu dětí ve ŠD. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 15 dětí.

5. Pokud žák nebude vyzvednut ze ŠD do 17 hodin a vychovatelka nemá možnost zkontaktovat rodiče po telefonu, žáka si vezme domů a na dveře budovy dá svoji adresu. V případě opakovaného opožděného vyzvedávání žáka ze školní družiny se škola obrátí na OSPOD. Pokud se žák nedostaví do ŠD, školní družina za žáka nezodpovídá. 

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ.

 

1. Žáci 1. – 3. ročníku čekají, až si je vychovatelka převezme, od 4. ročníku dochází žáci do ŠD sami.  Seznam zájmových kroužků a přihlášky si mohou zájemci vyzvednout u oddílových vychovatelek.

2. Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků. Mimořádný odchod je možný pouze na základě písemné žádosti.

3. Žáky z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem dětí osobně do určeného oddělení.

4. Pitný režim pro děti po 14. hodině zajišťuje školní jídelna

 

POVINNOSTI ŽÁKŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY.

 

1. Dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem ŠD, dbát provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje i jiných osob.

3. Akcí pořádaných ŠD mimo rámec běžného provozu se zúčastnit vždy s písemným souhlasem rodičů. 

4. Dodržovat zásady bezpečnosti. Nevolnost nebo poranění hlásit ihned vychovatelce.  

5. S veškerým vybavením a zařízením ŠD zacházet opatrně, nic nepoškodit. Vypůjčené hry před odevzdáním  překontrolovat a srovnat. Dojde-li k poškození, oznámí to vychovatelce. Úmyslné poškození věcí uhradí rodiče. Žáci 2. – 5. ročníku obdrží klíčky od šatních skříněk. V případě ztráty klíčku je žák povinen pořídit nový klíč na vlastní náklady. 

6. Chodit do ŠD podle zápisního lístku a účastnit se činností organizovaných ŠD.

7. Po příchodu do ŠD odložit  oděv a obuv do skříňky, přezout se. Veškeré oblečení a přezutí mají žáci označené. Cenné věci si berou s sebou, za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí.

8. V zájmu splnění výchovných cílů  budou odcházet ze ŠD nejdříve v 14.00 hodin, s výjimkou žáků, kteří odcházejí na autobusové spoje nebo se zúčastňují činnosti v zájmových kroužcích. 

9. Žák nebude odcházet bez oznámení a rozloučení. Zanechá po sobě pořádek.

10. Chovat se bude vždy  zdvořile k dospělým i ostatním dětem. Dospělé osoby bude vždy zdravit, oslovovat „paní vychovatelko, paní učitelko, pane řediteli apod.". 

11. Žák nesmí bez dovolení vychovatelky opustit prostory, ve kterých právě probíhá činnost oddělení a pracuje podle pokynů vychovatelky.

12. V případě opakovaného porušování řádu školní družiny (hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním spolužákům a pedagogickým pracovníkům, nedodržování stanovené docházky a samovolné opuštění areálu školy) může být žák vyloučen z docházky do ŠD. 

 

 Mgr. Václav Strnad, ředitel školy, v. r.            Bc. Ingrid Červená, vedoucí vychovatelka, v. r.    


Přidáno 18. 9. 2014, autor: KV Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230