Logo školy
Znak města

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole. Pro tuto činnost bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, ve kterém působí výchovný poradce, školní metodičky prevence, koordinátorka pro práci s nadanými žáky. Ti spolupracují s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy (učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga).

Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství.

Školní poradenské pracoviště spolupracuje se školskými poradenskými zařízení v okolí.

 

Program poradenských služeb na škole

Program poradenských služeb naplňuje především tyto cíle:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 3. prevence školní neúspěšnosti
 4. kariérové poradenství
 5. podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 6. podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 7. práce s třídními kolektivy
 8. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 9. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 10. metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 11. spolupráce a komunikace školy a zákonných zástupců
 12. spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)
 13. spolupráce s IPS a ÚP
 14. spolupráce s OSPOD a Policií ČR

 

Pracovníci školského poradenského pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Miroslav Horák

konzultace: 1. středa v měsíci (14:30 – 16:00) nebo kdykoli po předchozí dohodě, kabinet dějepisu

mail: horak.miroslav@zshumpolec.cz

 

Metodičky prevence

Mgr. Marcela Havlová (MP 2. stupeň)

konzultace: 1. středa v měsíci (14:30 – 16:00) nebo kdykoli po předchozí dohodě, kabinet dějepisu

mail: havlova.marcela@zshumpolec.cz

Mgr. Jana Maršíková (MP 1. stupeň)

konzultace: 1. středa v měsíci (14:30 – 16:00) nebo kdykoli po předchozí dohodě

mail: marsikova.jana@zshumpolec.cz

 

Koordinátorka pro práci s nadanými žáky

Mgr. Alena Kukrechtová

konzultace: 1. středa v měsíci (14:30 – 16:00) nebo kdykoli po předchozí dohodě

mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
 1. koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
 2. individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
 3. poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
 4. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 5. zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,
 6. poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 2. Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

5.  Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 6) Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

 

Metodické a informační činnosti

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy
  1. v otázkách kariérového rozhodování žáků,
  2. s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
  3. s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  4. s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
  5. v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
  6. v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Standardní činnosti metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Informační činnosti

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

Poradenské činnosti

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Práce s důvěrnými a citlivými daty

 

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace je uschována v pracovně výchovného poradce a v případě potřeby poskytnuta k nahlédnutí dalším poradenským pracovníkům či pracovníkům školy.

 

 

 

 

 

 


Přidáno 14. 11. 2017, autor: Miroslav Horák

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Alena Kukrechtová
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz


 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230