Logo školy
Znak města

Školní řád

1. Obecná ustanovení

Tento školní řád je závazným předpisem upravujícím vnitřní život školy a jejích složek. Ve svých článcích upravuje práva a povinnosti žáků i dospělých. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů s účinností od 01. 09. 2023. Zahrnuje i provozní řád organizace a upravuje všechny náležitosti související s provozem školy.  

 

2. Práva a povinnosti

2.1. Práva a povinnosti žáků

2.1.1. Žáci mají právo:

a) Na vzdělání podle školského zákona, na rozvoj osobnosti dle míry svého nadání, rozumových a fyzických schopností.

b) Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

c) Volit a být voleni do samosprávných orgánů žáků (školní parlament, třídní samospráva) a pracovat v nich.

d) Vhodnou formou vyjádřit své názory a připomínky k dění ve škole – osobně, prostřednictvím schránky důvěry nebo prostřednictvím žákovské samosprávy, zástupců třídy v žákovském parlamentu.

e) Být seznámeni s předpisy školy týkajícími se jejich pobytu a činnosti ve škole, mají možnost podílet se na tvorbě třídních pravidel.

f) Na ochranu před projevy netolerance, diskriminace, nepřátelství a násilí.

g) Na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.

2.1.2. Žáci jsou povinni:

a) Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.

b) Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, a to nejen ve škole, ale i na všech školních akcích pořádaných mimo areál školy (např. výukové semináře, exkurze, výlety, sportovní kurzy, olympiády apod.).

c) Plnit veškeré pokyny pedagogických pracovníků a řídit se pokyny ostatních zaměstnanců školy.

d) Dodržovat zásady slušného chování včetně zdravení – slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy i žákům se považují za závažné porušení povinností.

e) Nenarušovat žádným způsobem průběh vyučování.

f) Mít všechny věci potřebné k výuce u sebe, ostatní věci mít zamčené v šatní skříňce, bezdůvodně nenosit do školy předměty cenné a pro výuku nepotřebné (např. mobilní telefon, tablet, notebook, šperky apod.) – za jejich ztrátu čí poškození škola neručí. Musí-li mít žák u sebe větší obnos peněz či cenný předmět, uloží je do úschovy v kanceláři školy nebo u třídního či jiného učitele.

g) Nosit s sebou všechny učebnice a školní pomůcky určené vyučujícím pro příslušný den v souladu s rozvrhem hodin.

h) Dodržovat zákaz používání elektrických i elektronických zařízení, mobilních telefonů a dalších audio a video přístrojů. Výjimku použití mobilů – pouze ze zdravotních důvodů – na základě písemného potvrzení od lékaře a nebo popř. tísňová volání. Jiné použití je možné pouze se souhlasem pedagogického pracovníka školy. Toto omezení je platné v celém areálu školy, ve všech budovách školy, ve školní jídelně, v tělocvičnách, na hřištích a na všech akcích pořádaných školou.

i) Dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny – být vhodně a čistě oblečeni, v budovách nenosit pokrývku hlavy, udržovat své pracovní místo v čistotě, před opuštěním učebny své pracovní místo uvést do pořádku, udržovat pořádek v ostatních prostorách školy (např. WC, chodby, šatny apod.).

j) Chránit zdraví své i svých spolužáků. Je zakázáno kouřit, donášet a pít alkoholické a energetické nápoje, požívat zdraví škodlivé látky, držet, distribuovat a rozšiřovat návykové látky, přinášet střelné, bodné nebo sečné zbraně či jiné předměty ohrožující zdraví, nosit do školy věci nesouvisející s výukou a které by mohly ohrozit zdraví spolužáků (např. pyrotechnika, nože apod.)

k) Zacházet šetrně s učebnicemi, školními potřebami i školním majetkem – při svévolném poškození majetku bude po zákonném zástupci žáka požadována finanční či jiná náhrada (uvedení poškozené věci do původního stavu).

l) Hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy – hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli, dozorujícímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

m) Dodržovat zákaz manipulace s okny a zatemněním, vyklánění se z oken školy, házení předmětů z oken školy a sezení na parapetech.

n) Dodržovat ustanovení školního řádu i při akcích mimo školu, pokud jsou organizovány školou – před těmito akcemi jsou žáci poučeni o zásadách ochraňujících jejich zdraví.

o) Chodit do školy včas tak, aby nenarušovali režim školy. Docházka do nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná.

p) Doplnit si zameškané učivo bez ohledu na důvod své nepřítomnosti.

q) V době vyučování neopouštět školu. V případě nedovoleného opuštění nenese škola za žáka odpovědnost a dané jednání bude považováno za hrubé porušení škol. řádu. Opustit školu může žák pouze s výslovným souhlasem ŘŠ, nebo ZŘŠ popř. třídního učitele.

r) Neprodleně ohlásit ztrátu nebo poškození osobní věci vyučujícímu nebo učiteli, který koná dohled, a také třídnímu učiteli, který rozhodne ve spolupráci s vedením školy o dalším postupu.

2.2. Práva a povinnosti zákonných zástupců

2.2.1. Zákonní zástupci mají právo:

a) Být pravidelně informováni o prospěchu svých dětí, o jejich chování a přístupu k plnění povinností. K tomu slouží třídní schůzky (skupinové i konzultační) a dále pak individuální elektronické databáze, které mohou rodiče při styku s vyučujícími využívat. V případě potřeby mají právo na poradenskou činnost školy a školského poradenského zařízení.

b) Vyjadřovat se k otázkám souvisejícím s plněním školní docházky svého dítěte.

c) V případě dítěte se speciálním vzdělávacími potřebami na úpravy obsahu, forem a metod práce, které odpovídají potřebám dítěte.

d) Volit, případně být voleni do školské rady.

2.2.2. Zákonní zástupci jsou povinni:

a) Zajišťovat řádnou docházku svého dítěte do školy.

b) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka.

c) Požádat o uvolnění z vyučování nebo činností pořádaných školou, je-li důvod absence znám předem. Požádat lze elektronicky přes informační systém Edookit: na dobu jedné a více hodin – třídního učitele, na více než jeden den – ředitele školy.

d) Doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

e) Doložit omluvu absence zápisem do elektronického systému Edookit nejpozději do tří dnů po příchodu do školy. Pokud tak zákonní zástupci neučiní, bude absence evidována jako neomluvená.

f) Informovat školu o zdravotním stavu žáka a poskytnout informace, které mohou ovlivnit vzdělávání žáka.

g) Respektovat pravidla tohoto řádu.

h) Nahradit škody, které dítě způsobí svým nevhodným chováním a úmyslným či nedbalostním ničením školního majetku.

2.3. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy

2.3.1. Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy mají právo:

a) Na zdvořilé chování vůči své osobě.

b) Na důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci.

c) Aby nebylo do jejich pracovní činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.

d) Volit a být voleni do školské rady.

e) Na objektivní hodnocení své práce.

2.3.2. Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy jsou povinni:

a) Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání.

b) Chránit a respektovat práva žáků.

c) Chránit bezpečí a zdraví žáků, předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních.

d) Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj.

e) Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků, výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku.

f) Poskytovat žákům a jejich zákonným zástupcům informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

3. Provoz a vnitřní režim školy

3.1.1 Organizace vyučování Hálkova 591

a) Školní budova se otevírá v 7.45 (v 6.50 pouze pro žáky, kteří mají nultou hodinu). Po přezutí odcházejí žáci do tříd a s sebou si vezmou veškeré pomůcky (včetně cvičebního úboru) potřebné pro vyučování toho dne. Případný další vstup do šaten řeší žáci s vyučujícím.

b) Vyučování začíná v 7.10, je-li 0. hodina, v 8.05 je-li 1. hodina. Přestávky jsou v době:

 7.00 – 7.10

 7.55 – 8.05

 8.50 – 9.00

 9.45 – 10.05

 10.50 – 11.00

 11.45 – 11.55

 12.40 – 12.50

 13.35 – 13.45

Vyučování končí nejpozději ve 14.30.

c) Žáci 1. stupně mohou využít služeb školní družiny, případně od 7.00 přízemí budovy školní jídelny / družiny, žáci kmenových tříd v budově 2. stupně služeb infocentra.

d) Vstup do školy a odchod ze školy je pro žáky možný pouze z areálu školy.

e) V průběhu malých přestávek se žáci zdržují ve třídách s výjimkou návštěvy toalety. O velké přestávce (9.45 – 10.00) se pohybují pouze v budově svého stupně. O přestávkách 7.55 – 8.05, 8.50 – 9.00 a 9.45 – 10.00 mohou žáci navštívit prostory dolní chodby v budově 1. stupně za účelem nákupu svačiny.

f) Po zvonění očekávají žáci příchod vyučujícího na svých místech. Na lavici mají připraveny potřeby pro nastávající hodinu.

g) Při vstupu učitele i každé jiné dospělé osoby do třídy žáci povstanou. Hodinu končí vyučující.

h) Opozdí-li se žák při příchodu do vyučovací hodiny, omluví se a stručně a konkrétně vysvětlí vyučujícímu příčinu svého zpoždění.

i) Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit, omluví se a zdůvodní svou nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny. Učebnice a školní potřeby nosí do školy podle rozvrhu hodin a podle pokynů učitelů.

j) Žáci neotvírají okna, nemanipulují se zatemněním, nesedají na parapety oken a radiátory.

k) Stěhuje-li se třída nebo skupina žáků do jiné učebny, opustí kmenovou učebnu až se zvoněním na danou vyučovací hodinu. Před odchodem uvedou žáci své místo do pořádku a zhasnou osvětlení.

l) Po skončení vyučování zvednou všichni žáci židle a odcházejí pod vedením vyučujícího do šaten.

m) Žáci, kteří odcházejí do školní jídelny, si osobní i školní věci (aktovky, cvičební úbory, apod.) ponechávají v šatních skříňkách.

n) Během polední přestávky se žák pohybuje mimo areál školy, nebo se hlásí určenému pedagogickému dozoru.

3.1.2 Organizace vyučování školní budova Husova 391

a) Budova školy se otevírá v 7.45 hod. Žáci vstupují do budovy školy 20 minut před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Šatna se zamyká 5 minut před zahájením vyučování. Případný další vstup do šaten řeší žák s vyučujícím.

b) Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 8.05 hodin. Hlavní přestávka začíná v 9.45 hodin a trvá 20 min, malé přestávky trvají 10 minut.  Vyučování začíná v 7.10, je-li 0. hodina, v 8.05 je-li 1. hodina. Přestávky jsou v době:

 7.00 – 7.10

 7.55 – 8.05

 8.50 – 9.00

 9.45 – 10.05

 10.50 – 11.00

 11.45 – 11.55

 12.40 – 12.50

 13.35 – 13.40

 Vyučování končí nejpozději ve 14.30.

c) Žáci 1. stupně (žáci 2. stupně se svolením ředitele školy) mohou využít od 7.00 služeb školní družiny.

d) Vstup do školy a odchod ze školy je pro žáky možný bočním vchodem a v případě mimořádných opatření vchodem hlavním.

e) Po zvonění očekávají žáci příchod vyučujícího na svých místech. Na lavici mají připraveny potřeby pro nastávající hodinu.

f) Při vstupu učitele i každé jiné dospělé osoby do třídy žáci povstanou. Hodinu končí vyučující.

g) Opozdí-li se žák při příchodu do vyučovací hodiny, omluví se a stručně a konkrétně vysvětlí vyučujícímu příčinu svého zpoždění.

h) Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit, omluví se a zdůvodní svou nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny. Učebnice a školní potřeby nosí do školy podle rozvrhu hodin a podle pokynů učitelů.

i) V průběhu malých přestávek se žáci zdržují ve třídách s výjimkou návštěvy toalety.

j) Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy.

k) V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.

l) Žáci neotvírají okna, nemanipulují se zatemněním, nesedají na parapety oken a radiátory.

m) Stěhuje-li se třída nebo skupina žáků do jiné učebny, opustí kmenovou učebnu až se zvoněním na danou vyučovací hodinu. Před odchodem uvedou žáci své místo do pořádku a zhasnou osvětlení.

n) Po skončení vyučování zvednou všichni žáci židle a odcházejí pod vedením vyučujícího do šaten.

o) V šatně se žák zdržuje po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.

p) Žáci, kteří odcházejí do školní jídelny, si osobní i školní věci (aktovky, cvičební úbory, apod.) ponechávají v šatně, ve třídě dle potřeby.

q) Během polední přestávky se žák pohybuje mimo areál školy – dle písemného sdělení zákonných zástupců, nebo se hlásí určenému pedagogickému dozoru.

 

3.2. Vnitřní režim školy

a) Pozve-li si učitel žáky do školy mimo jejich rozvrh hodin, zodpovídá po celou dobu jejich pobytu ve škole za jejich bezpečnost a kázeň.

b) Škola zodpovídá za žáky v době dané rozvrhem, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování. Pedagogičtí ani provozní zaměstnanci školy nemohou žáky uvolňovat bez dohledu dospělé osoby k činnostem mimo školu, k lékaři apod.

c) Vstup na požární schodiště je možný pouze za přítomnosti pedagogického dohledu.

d) Během vyučovací hodiny smí žák opustit své místo v učebně jen se souhlasem vyučujícího.

e) Při výuce ve třídách, v odborných učebnách a v tělocvičnách se žáci řídí řádem platným pro tyto učebny. Do všech učeben žák přechází způsobem dohodnutým s vyučujícím.

f) Do školní jídelny odcházejí žáci ukázněně. Stolují kulturně a zanechají po sobě pořádek. Dbají pokynů dozoru, řídí se vnitřním řádem jídelny. Při nevhodném chování ve školní jídelně může být žák vyloučen ze školního stravování.

g) Do sboroven a kabinetů vstupují žáci pouze se souhlasem a za přítomnosti učitele.

3.3 Režim při mimoškolních akcích

a) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

b) Při organizaci výuky na mimoškolních akcích stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, a to podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

c) Při mimoškolních akcích nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy, zejména s ohledem na zajištění BOZD. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy nebo jeho zástupkyně jména doprovázejících osob.

d) Při mimoškolních akcích, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací.

e) Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast BOZP a BOZD (směrnice pro ŠVP, LVVZ, zahraniční výjezdy, školní výlety). Za dodržování předpisů o BOZP a BOZD odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

f) Součástí výuky je rovněž zařazen dobrovolný předplavecký výcvik v 1. ročníku a povinný plavecký výcvik v 2. a 3. ročníku, dále LVVZ v 5 a 7. ročníku. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako školy v přírodě, dopravní výchova, go kurz, noc s Andersenem, bruslení aj.

g) Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

h) Při zapojení školy do soutěží BOZD po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje BOZD pedagogický dozor popřípadě pořádající organizátor.

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany žáků

4.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

a) Všechny osoby účastnící se procesu vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy.

b) Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZD a BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy.

c) Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví svých spolužáků, neprodleně informovat třídního učitele (vyučujícího) o případech zranění, úrazu, fyzického napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby nebo jiné osoby, u nichž byl přítomen.

d) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit, užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu a těchto látek do školy a školních prostor vstupovat.  Nerespektování tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení školního řádu a bude rovněž předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

e) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.

f) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.

g) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm; při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.

h) Ve všech prostorách školy není povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek.

i) Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací.

j) Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech souvisejících s výukou, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

4.2 Vstup zákonných zástupců a jiných osob do budovy školy

      Pro vstup návštěvníků slouží hlavní vchod, který je opatřen elektronickým zvonkem s kamerou.

4.3 Ochrana před sociálně patologickými jevy

a) Žáci se nevyjadřují vulgárně.

b) Žáci mají zakázány projevy rasové, xenofobií a náboženské nesnášenlivosti.

c) Za nepřípustné je považováno jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Jde o cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo nemohou bránit. Toto chování zahrnuje fyzické útoky, vydírání, loupeže, poškozování věcí druhé osoby, útoky slovní - nadávky, pomluvy, vyhrožování, ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nepřípustná je rovněž nepřímá podoba tohoto chování spočívající v nápadném přehlížení, ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.

4.4 Postup školy při výskytu podezřelé látky

a) Zajistí-li zaměstnanec školy podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího zaměstnance školy uloží tuto látku do obálky, na kterou napíše datum, čas a místo zjištění látky. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru. Poté zajistí bezodkladné informování Policie ČR. Pokud je zjištěna látka u dítěte, které jeví známky intoxikace, předá se látka stejným způsobem lékaři.

b) V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky musí být žák odveden ze třídy do místnosti, kde musí být zajištěn dohled dospělé osoby, a to do doby, než si pro žáka přijdou zákonní zástupci nebo lékařská služba. Škola je povinna kontaktovat bezodkladně rodiče či zákonné zástupce žáka a informovat je o povaze jeho zdravotních obtíží.

c) Při užití stimulačních či kanabinoidních látek škola vyzve rodiče, aby navštívil lékaře, popř. nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech.

d) Pokud si rodič či zákonný zástupce pro dítě včas nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a zavolá lékařskou pomoc, a to zejména v případech, kdy by mohlo být ohroženo zdraví žáka. Rodič či zákonný zástupce bude o postupu školy bezodkladně informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví opatření k zamezení výskytu žáků pod vlivem omamné látky ve škole.

 

5. Ochrana osobních údajů

      S odvoláním na Směrnici pro práci s osobními údaji rodiče svůj souhlas s používáním osobních údajů, školních fotografií apod. potvrdí svým podpisem na počátku školní docházky žáka. Jedná se o tzv. Informovaný souhlas. 

 

6. Ostatní

a) Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem žáka, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.

b) Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

- jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu

- jeden den – třídní učitel, více jak jeden den – ředitel školy prostřednictvím elektronického systému Edookit

c) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

d) Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.

e) Nalezené věci se odevzdávají vyučujícím nebo zástupci ředitele školy. 

f) Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.

g) Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.

h) Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.

i) Při ztrátě věci postupují žáci následovně:

  • žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli (nepřípustné minulý týden se mi ztratilo…)
  • pokus o dohledání věci
  • žák si vyzvedne tiskopis hlášení pojistné události a čestné prohlášení u zástupce ředitele
  • hlášení pojistné události je vyplněné za žáka, čestné prohlášení za zákonného zástupce žáka
  • oba vyplněné tiskopisy odevzdat zástupci ředitele
  • zástupce zkontroluje úplnost, kopii založí, originál zašle na pojišťovnu
  • vyrozumění o likvidaci škodné události po obdržení zástupce založí

 

7. Závěrečná ustanovení

a) Klasifikace a hodnocení chování žáků je ošetřeno samostatným dokumentem – Pravidla pro hodnocení a klasifikaci (Hálkova 591 a Husova 391), který je součástí škol. řádu

b) Školní řád platí do odvolání.

c) Školní řád byl projednán na Pedagogické radě.

d) Školní řád byl schválen Školskou radou.

e) Školní řád byl projednán s nepedagogickými pracovníky.

 

                                                                           Mgr. Tomáš Jůzl - ředitel školy


Přidáno 1. 9. 2023, autor: Marie Pospíchalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539
Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro inkluzi a výchovný poradce
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 776 866 967
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Školní psycholog
Mgr. Iveta Průšová
mobil: + 420 723 835 134
e-mail: psycholog.humpolec@centrum.cz

Metodik prevence
Mgr. Miroslav Švihálek
e-mail: svihalek.miroslav@zshumpolec.cz

 

 

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Lenka Krbcová
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: krbcova.lenka@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Renata Maděrová
Telefon: +420 565 533 230 
mobil: +420 775 584 542


Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz