Logo školy
Znak města

Školní řád

Článek 1: Práva a povinnosti

Práva a povinnosti žáků

Žáci mají právo:

a) na vzdělávání podle školského zákona, na rozvoj osobnosti dle míry svého nadání, rozumových a fyzických schopností,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) volit a být volen do samosprávných orgánů žáků (školní parlament, třídní samospráva) a pracovat v nich,

d) vhodnou formou vyjádřit své názory a připomínky k veškerému dění ve škole – osobně, prostřednictvím schránky důvěry nebo prostřednictvím žákovské samosprávy, zástupců  třídy v žákovském parlamentu,

e) být seznámeni se všemi předpisy školy týkajícími se jejich pobytu a činnosti ve škole, mají možnost podílet se na tvorbě třídních pravidel,

f) na ochranu před veškerými projevy netolerance, diskriminace, nepřátelství, násilí,

g) na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.

 

Žáci jsou povinni:

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, a to nejen ve škole, ale i na všech školních akcích pořádaných mimo areál školy (např. výukové semináře, exkurze, výlety, sportovní kurzy, soutěže, olympiády apod.),

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy,      

d) dodržovat zásady slušného chování (hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy i žákům se považují vždy za závažné porušení povinností, které bude řešeno sníženým stupněm z chování.),

e) nenarušovat žádným způsobem průběh vyučování,

f) mít všechny své osobní věci u sebe nebo uložené v šatní skříňce, bezdůvodně nenosit do školy předměty cenné a pro výuku nepotřebné (za jejich ztrátu či poškození škola neručí). Musí-li mít žák u sebe větší obnos peněz či cenný předmět, uschová si jej v kanceláři nebo u třídního či jiného učitele,

g) nosit s sebou všechny učebnice a školní pomůcky určené vyučujícím pro příslušný den v souladu s rozvrhem hodin,

h) dodržovat zákaz používání mobilních telefonů v průběhu vyučování,

i) dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny,

j) chránit zdraví své i svých spolužáků (je zakázáno kouřit, pít alkoholické nápoje a požívat zdraví škodlivé látky. Zákaz platí pro držení, distribuci a rozšiřování návykových látek – i na akcích pořádaných školou. Porušení zákazu bude postihováno sníženým stupněm z chování.),

k) zacházet šetrně s učebnicemi, školními potřebami i školním majetkem (při svévolném poškození majetku bude po zákonném zástupci žáka požadována finanční či jiná náhrada),

l) hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo  v souvislosti s činností ve škole (hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli, dozorujícímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy),

m) dodržovat přiměřeně ustanovení školního řádu i při akcích mimo školu, pokud jsou organizovány školou, před těmito akcemi jsou poučeni o zásadách ochraňujících jejich zdraví.

 

Práva a povinnosti pracovníků školy

Pracovníci školy mají právo:

a) být informováni o veškerém dění ve škole,

b) vyjadřovat se k veškerým záležitostem v provozu školy.

 

Pracovníci školy jsou povinni:

a) dodržovat Pracovní řád školy, který nabyl platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2006,

b) dodržovat partnerský vztah k žákům a jejich rodičům, respektovat Úmluvu o právech dítěte,

c) při hodnocení a klasifikaci žáků se řídit Pravidly pro hodnocení žáků,

d) při předem známé nepřítomnosti ve škole připravit pro kolegy materiál a informace pro zastupování.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci mají právo:

a) být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

b) volit a být voleni do školské rady,

c) vyjadřovat se slušnou formou k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte

d) na důvěrnost informací a poradenskou pomoc školy a výchovného poradce v záležitostech týkajících se vzdělávání,

e) být seznámeni se školním řádem a pravidly pro hodnocení žáků.

 

Zákonní zástupci jsou povinni:

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy,

b) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

c) informovat školu o změně důležitých údajů do školní matriky,

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.

 

Článek 2: Docházka do školy a organizace vyučování

Docházka do školy

a) Žák chodí do školy včas tak, aby nenarušoval režim školy. Docházka do nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná.

b) Nemůže-li se žák účastnit vyučování nebo činností pořádaných školou pro předem známou překážku, požádají zákonní zástupci o jeho uvolnění písemně nebo osobně na dobu:

  • jedné a více hodin třídního učitele,
  • na více než jeden den ředitele školy.

Zameškané učivo si žák doplní.

c) O uvolnění žáka z vyučovacího předmětu rozhoduje ředitel školy.

d) Bez omluvy předem nesmí žák v době vyučování opustit školu. Pokud tak učiní, jedná se o hrubé porušení kázně s příslušnými kázeňskými důsledky. Škola v tomto případě za žáka nenese odpovědnost.

e) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

f) Omluvení absence je třeba doložit písemně zákonným zástupcem žáka v žákovské knížce nejpozději do tří dnů po příchodu do školy, jinak bude absence evidována jako neomluvená.

 

Organizace vyučování

a) Školní budova se pro žáky otevírá v 6:50 hodin. Po přezutí odcházejí žáci ze šatny sami do tříd po zvonění na přestávku. Žáci si před začátkem vyučování vezmou ze své šatní skříňky veškeré pomůcky potřebné pro vyučování toho dne, případný další vstup do šaten o přestávkách řeší žáci s učitelem dozorujícím v přízemí.

b) Vyučování začíná v 7:10 hodin, je-li 0. hodina, v 8:05, je-li 1. hodina, přestávky jsou v době od 7:55 do 8:05, 8:50 do 9:00, od 9:45 do 10:05, od 10:50 do 11:00, od 11:45 do  11:55, od 12:40 do 12:50, od 13:35 do 13:45, vyučování končí nejpozději ve 14:30 hodin.

c) Žáci 1. stupně mohou využít služeb školní družiny a žáci 2. stupně služeb infocentra.

d) Vstup do školy a odchod ze školy je pro žáky možný pouze šatnami.

e) Po zvonění očekávají žáci na příchod vyučujícího na svých místech. Na lavici mají připraveny potřeby pro nastávající hodinu.

f) Při vstupu učitele i každé jiné dospělé osoby do třídy žáci povstanou. Hodinu končí vyučující.

g) Služba hlásí nepřítomné žáky na začátku vyučování, změny pak na začátku příslušné hodiny. Opozdí-li se žák při příchodu do vyučovací hodiny, omluví se a stručně a konkrétně vysvětlí vyučujícímu příčinu svého zpoždění.

h) O přestávkách žáci neotvírají okna a nemanipulují se zatemněním.

i) Stěhuje-li se třída nebo skupina žáků do jiné učebny, uvedou žáci své místo do pořádku a zhasnou osvětlení.

j) Po skončení vyučování zvednou žáci židle a odcházejí všichni žáci pod vedením vyučujícího do šaten.

k) Žáci, kteří odcházejí do školní jídelny si osobní věci ponechávají v šatních skříňkách.

l) Během polední přestávky se žák pohybuje mimo areál školy, nebo se hlásí určenému pedagogickému dozoru.

 

Článek 3: Další pravidla

a) Žáci využívají pro uschování svých osobních věcí uzamykatelné skříňky. Za ztráty věcí uložených mimo skříňky škola nezodpovídá.

b) Případnou ztrátu osobních věcí žák okamžitě hlásí v kanceláři školy nebo třídnímu učiteli.

c) Nedílnou součástí školního řádu je směrnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a řád školní družiny.

d) Při porušování školního řádu jsou žákovi jsou žákům udělována opatření k posílení kázně, kterými jsou napomenutí a důtka třídního učitele, po projednání v pedagogické radě důtka ředitele školy, při vážných porušeních školního řádu je žákovi snížen stupeň z chování na uspokojivé či neuspokojivé. O veškerých porušeních školního řádu žákem informují učitelé zákonné zástupce prostřednictvím žákovské knížky, popř. je zákonný zástupce žáka písemně vyzván k návštěvě školy k projednání výchovných či vzdělávacích potíží.

 

Článek 4: Postup školy při výskytu  podezřelé látky

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

a) Zajistí-li zaměstnanec školy podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího zaměstnance školy uloží tuto látku do obálky, na kterou napíše datum, čas a místo zjištění látky. Obálku přelepí, opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru. Poté zajistí bezodkladné informování Policie ČR. Pokud je zjištěna látka u dítěte, které jeví známky intoxikace, předá se látka stejným způsobem lékaři.

b) V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky musí být žák odveden ze třídy do místnosti, kde musí být zajištěn dohled dospělé osoby, a to do doby, než si pro žáka přijdou zákonní zástupci nebo lékařská služba. Škola je povinna kontaktovat bezodkladně rodiče či jeho zákonné zástupce a informovat je o povaze zdravotních obtíží žáka.

c) Při užití stimulačních či kanabinoidních látek škola vyzve rodiče, aby navštívil lékaře, popř. nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech.

d) Pokud si rodič pro dítě včas nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a zavolá lékařskou pomoc, a to zejména v případech, kdy by mohlo být ohroženo zdraví žáka. Rodič bude o postupu školy bezodkladně informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví opatření k zamezení výskytu žáků pod vlivem omamné látky ve škole.

 

V Humpolci dne 15. 10. 2012

Mgr. V. Strnad, ředitel školy


Přidáno 17. 9. 2014, autor: KV Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Václav Strnad 
telefon: +420 565 532 159
mobil: +420 777 742 527
e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 536 520
mobil: +420 777 742 529
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář

Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
telefon: +420 565 533 230