Logo školy
Znak města

Vnitřní řád školní jídelny – ZŠ Humpolec

                                                          I. Údaje o zařízení

Školské zařízení:   Školní jídelna při ZŠ Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

Adresa:                   Hálkova 591, 396 01  Humpolec

IČO:                         70504539

DIČ:                         CZ70504539

Vedoucí ŠJ:             Dana Říhová

Telefon:                   565533230, 775584542

E-mail:                      jidelna@zshumpolec.cz

Web:                        www.zshumpolec.cz

Kapacita ŠJ:             900 obědů

                                                          II. Úvodní ustanovení

1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené  

     ke stravování žáků, zaměstnanců školy, školní jídelny a ostatních strávníků.

2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě

     nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

3. Vnitřní řád je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

- zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování

- vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a

  provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

- vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových    

  organizacích zřízených ÚSC

4. Školní jídelna zajišťuje stravu (obědy) pro:

- děti mateřské školy

- žáky základní školy

- vlastní zaměstnance

- zaměstnance ZUŠ

- jiné osoby (cizí strávníky) v rámci doplňkové činnosti

                                                            III. Provoz školní jídelny

1. Pravidla chování, pokyny

Školní jídelna poskytuje stravování dětem, žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně a dohledu v jídelně.

Dohled ve školní jídelně je zajišťován pedagogickými pracovníky školy. Dohlížející vykonává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

Strávníci dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Udržují v jídelně čistotu, při odebírání stravy a při stolování používají podnosy a po obědě odnášejí použité nádobí na místo k tomu určené.

V případě, že některý žák opakovaně poruší kázeň v jídelně, může být po předchozích upozorněních oznámenými jeho zákonnému zástupci vyloučen na určitou dobu ze stravování. O vyloučení rozhoduje ředitel školy s vedoucí jídelny.

Za odložené osobní věci školní jídelna neručí!

Pravidla pro stravování cizích strávníků (zaměstnanců ZUŠ a dalších osob v rámci doplňkové činnosti):

- dospělí strávníci nemusí stát v řadě na oběd, ale mohou využít možnosti okamžitého vyzvednutí  oběda  u výdejního pultu.

Výdej obědů:

- výdej pro cizí strávníky a odběr do jídlonosiče 11.00 – 12.15 hod

- výdejní doba pro žáky a zaměstnance 11.45 - 14.00 hod

Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí (výjimku tvoří balené potraviny a kusové ovoce) z prostor ŠJ. Výdej oběda do jídlonosiče je povolen žákům pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování žáka v první den jeho nemoci, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená doba pro výdej do jídlonosiče je od 11.00 do 12.15 hod. Do skleněných nádob se jídlo nevydává!

Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě!

 

2. Výše stravného:

Výše stravného je určena předpisem ředitele ZŠ a v základních kategoriích činí:

- žáci 5-10 let – oběd    25,-- Kč

- žáci 11-14 let – oběd  27,-- Kč

- žáci 15 a více let – oběd  30,-- Kč

- cizí strávníci – oběd   79,-- Kč

 

3. Placení stravného

- bezhotovostně – inkasem z účtu – strávník musí v bance zadat souhlas s inkasem na účet 939261/0100  - tiskopis k vyzvednutí v kanceláři ŠJ

- poštovní poukázkou

Bližší informace budou poskytnuty v kanceláři školní jídelny.

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny jsou denně od 11.00 do 13.00 hod.

 

4. Přihlášení ke stravování

Každý nový strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování v kanceláři školní jídelny. Jakékoli změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy, je strávník povinen neprodleně nahlásit opět v kanceláři ŠJ – osobně, telefonicky, případně e-mailem (změna čísla bankovního účtu, adresy, telefonního čísla, přechod na jinou školu, ukončení stravování).

 

5. Objednávání obědů

Každý strávník má automaticky přihlášený oběd číslo 1. Pokud strávník žádá oběd číslo 2, je třeba si jej objednat. Objednává se vždy nejpozději den dopředu do 14.00 hodin.

Možnosti objednávání stravy:

- přiložením čipu ke čtecímu zařízení terminálu umístěnému v přízemí budovy školní jídelny a následným potvrzením provedené změny

- přímo v kanceláři ŠJ – osobně nebo telefonicky

- prostřednictvím portálu www.strava.cz – přihlašovací údaje získá strávník v kanceláři ŠJ

 

6. Odhlašování obědů

Odhlášky ze stravování na přechodnou dobu (např. nemoc, služební cesta, dovolená) se provádí v kanceláři ŠJ – osobně nebo telefonicky na čísle 565533230 nebo na terminálu v přízemí ŠJ nebo prostřednictvím portálu www.strava.cz (je-li strávník přihlášen) vždy nejpozději den předem do 14.00 hodin. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vyúčtován.

 

7. Stravovací čipová karta

Výdej oběda ve ŠJ je prováděn prostřednictvím čipu (náhrada papírových stravenek). Čip si strávník zakoupí při zahájení stravování  za cenu 121,-- Kč a používá ho po celou dobu školní docházky. Při ztrátě nebo poškození čipu je nutno zakoupit náhradní čip opět za cenu 121,-- Kč. Na čipy se vztahuje dvouletá záruka, proto se čipy po uplynutí dvou let nevykupují zpět. Čip zůstává majetkem žáka (nevrací se). Pokud naši školu bude navštěvovat sourozenec nebo jiný rodinný příslušník, může se mu čip ve školní jídelně bezplatně převést.

Ztrátu čipu je strávník povinen nahlásit neprodleně v kanceláři ŠJ, aby nemohlo dojít k zneužití jinou osobou. Školní jídelna neručí za případné finanční škody vzniklé pozdním nahlášení ztráty čipu.

Pokud strávník zapomene čip doma, bude mu v kanceláři školní jídelny vydán lístek, který odevzdá přímo u výdejního okénka.

 

8. Stav konta

Stav konta je možné zjistit osobně v kanceláři školní jídelny (v době výše uvedených úředních hodin), telefonicky nebo na portálu www.strava.cz.

 

9. Vyúčtování na konci školního roku

Strávníkům, kteří platí stravu inkasem z účtu, bude vyúčtování provedeno automaticky.

Strávníci, kteří platí poštovní poukázkou, mají tyto možnosti:

- nechat na kontě zůstatek na další školní rok,

- převést zůstatek na konto sourozence,

- vyzvednout zůstatek v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Pokud strávník nezadá žádnou z možností, zůstávají peníze na kontě pro příští rok.

 

10. Doba prázdnin a ředitelského volna

V těchto dnech je automaticky provedeno odhlášení stravy u žáků základní školy. Pokud je žák na výletě, musí si oběd předem odhlásit sám. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Žáci ZŠ mají možnost stravování ve školní jídelně v době prázdnin, hradí ovšem plnou cenu oběda.

 

11. Stravování dětí a žáků v době nemoci

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) definuje stravování jako školskou službu, která je podle § 122 odst. 2 poskytována dětem v MŠ a žákům ZŠ jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 119 a dále v případě potřeby ubytování. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107//2005 Sb. o školním stravování považován za pobyt ve škole.

 

12. Jídelní lístek

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění.

Jídelní lístek je sestavován dle zásad zdravé výživy a spotřebního koše vybraných potravin dle přílohy k výše uvedené vyhlášce.

Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce ve školní jídelně, na internetových stránkách školy, objednávkovém terminálu a na www.strava.cz.

Změna jídelního lístku je vyhrazena.

 

13. Dotazy, stížnosti a připomínky

Dotazy, stížnosti a připomínky týkající se skladby jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny. Připomínky mohou být podány osobně, telefonicky (na tel. čísle 565 533 230), písemně do schránky u dveří ŠJ nebo elektronicky na e- mail jidelna@zshumpolec.cz.

 

14. Zajištění bezpečnosti

Dohled nad žáky po dobu výdeje vykonávají pedagogičtí pracovníci školy dle rozpisu na nástěnce.

V případě úrazu jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost dohlížejícímu pracovníkovi, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Úrazy žáků i zaměstnanců školy jsou zapsány do knihy školních úrazů a nahlášeny neprodleně řediteli školy.

 

15. Škody na majetku školní jídelny

Strávníci, případně jejich zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. 

Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili zaměstnancům školní jídelny nebo dozoru na jídelně. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.

Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen uhradit.

 

                                                                 IV. Závěrečná ustanovení

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí a žáků i jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách školy. Seznámení se s vnitřním řádem stvrzují podpisem na přihlášce ke stravování.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto Vnitřním řádu školní jídelny, dále pokyny vedoucí školní jídelny, kuchařek a dozoru ve školní jídelně.

 

V Humpolci dne 1. 4. 2022

 

  

 

 

 

 

    

 

   


Přidáno 3. 5. 2016, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539
Datová schránka: 8pimmt6

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz

Zástupce ředitele pro inkluzi
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 776 866 967
e-mail: helena.kahounova@zshumpolec.cz

Výchovný poradce
Bc. Jana Dománková
mobil: + 420 723 301 645
e-mail: domankova.jana@zshumpolec.cz

Školní psycholog
Mgr. Eva Vavřínová
mobil: + 420 777 112 343
e-mail: vavrinova.eva@zshumpolec.cz

Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz

 

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: cervena.ingrid@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Renata Maděrová
Telefon: +420 565 533 230, 775584542