Logo školy
Znak města

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19

 

Provoz školy

1. Činnost školy bude zahájena od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

2. Od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

3. Škola nemá stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Vstup do školy bude žákům umožněn 7:45 (více informací dostanou žáci od třídních učitelů). Školní družina funguje bez omezení. 

4. Žáci se po příchodu nebudou zdržovat v šatnách. Po přezutí budou odcházet neprodleně do učeben podle platného rozvrhu.

5. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách nebo odděleních školní družiny.

6. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

7. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

8. Rodiče se mohou dostavit do školy na osobní jednání pouze s nasazenou rouškou.

9. Školní bufet (Adélka) bude do odvolání uzavřen.

 

Hygienická pravidla

1. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, na toaletách a u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý žák důkladně umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu bude opakovaně upozorňovat.

3. Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

4. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – papírové ručníky na jedno použití.

5. Bude kladen větší důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid 19 u žáka

1. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

2. Pokud však budou příznaky respiračního onemocnění patrné již při příchodu žáka do školy – žák nebude vpuštěn do budovy školy, pokud bude přítomen jeho zákonný zástupce.

3. Pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a nebude přítomen zákonný zástupce žáka, bude tato skutečnost zákonnému zástupci neprodleně oznámena a zákonný zástupce bude vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy. Stejný postup bude uplatněn i při zjištění příznaků respiračního onemocnění v průběhu vyučování.

4. Do doby příchodu zákonného zástupce do školy, bude žák s příznaky respiračního onemocnění izolován od ostatních přítomných ve škole v předem připravené samostatné místnosti. Po příchodu do školy zákonný zástupce dítě převezme a opustí s ním v nejkratším možném čase budovu školy.

5. Upozornění: zákonný zástupce žáka je po převzetí dítěte povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

6. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li lékařskou zprávou, že netrpí infekční nemocí.

7. Pro všechny žáky dále platí, že se nebudou bez pokynů pedagogů zbytečně shromažďovat ve větším počtu na jednom místě a že nebudou bez dovolení pobývat o přestávkách v jiných třídách.

 

Opatření ve školní jídelně

1) Cizí strávníci mají vymezený čas, tak aby se nepotkávali s žáky školy.

2) Není umožněn samoobslužný výdej jídla.

3) Bude prováděna častější dezinfekce stolů a židlí.

 

 

                                                                                                                  Mgr. Tomáš Jůzl, ředitel školy


Přidáno 30. 8. 2020, autor: Tomáš Jůzl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Základní škola Humpolec
Hálkova 591
396 01 Humpolec
Česká republika
IČ: 70504539

Datová schránka: 8pimmt6

Zástupce ředitele pro 1. stupeň
Mgr. Jana Maršíková
telefon: +420 565 536 520

mobil:   +420 777 658 522
e-mail: zastupce2.halkova@zshumpolec.cz


Zástupce ředitele pro speciální vzdělávání          
Mgr. Helena Kahounová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 776 866 967 
e-mail: kahounova.helena@zshumpolec.cz

Koordinátor ICT a systému Edookit
Mgr. Petr Brzoň
mobil: +420 777 742 554
e-mail: brzon.petr@zshumpolec.cz

Školní kancelář
Zástupce ředitele pro ekonomiku
Dana Maršálová

Hospodářka školy
Helena Altová
telefon: +420 565 536 520

Školní družina
Bc. Ingrid Červená
telefon: +420 565 533 324
mobil: +420 777 742 557
e-mail: druzina@zshumpolec.cz

Školní jídelna
Dana Říhová
Telefon: +420 565 533 230

Ředitel
Mgr. Tomáš Jůzl
telefon: +420 565 532 159

mobil:   +420 777 742 529
e-mail:  reditel.halkova@zshumpolec.cz

 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň                       
Mgr.Jana Kutišová
telefon: +420 565 536 520
mobil: + 420 777 742 532
e-mail: zastupce.halkova@zshumpolec.cz